Vi leder och driver

Bland de projekt som vi ansvarar för märks Visit Sörmland, Sveriges slottsdestination, Slottssafari och Stolt mat i sörmland.

Fler uppdrag

Utvärderingsrapport Mathantverk

En utvärdering av projektet Mathantverk har utförts av Stua på uppdrag av Region Sörmland under sommaren 2022. De frågeställningar som har belysts har blivit besvarade genom främst intervjuer med olika nyckelpersoner, verksamma på Sörmlands museum och Sörmlands Naturbruk. Därtill har en genomgång av relevanta dokument, kopplat till projektet genomförts.

Visa uppdrag

Skogsgris på den sörmländska offentliga tallriken

Stolt mat har genomfört ett projekt, med fokus på att föra samman offentlig måltid med vilthanteringsanläggningar för att matcha de behov offentlig måltid har med det utbud vilthanteringsanläggningarna har med syfte att öka serveringen av vildsvinskött i offentlig måltid.

Visa uppdrag

Bioinnovationer och mångbruk av skog i Sörmland

Bioinnovationer och mångbruk av skog anses skapa hållbar tillväxt, fler jobb och bidra till de globala målen. Referensgruppen för skogsprogrammet i Sörmland har konstaterat ett intresse bland länets företag för mångbruket och innovationer avseende skogens användande. Kopplat till denna förstudie har Region Sörmland haft behov av att upphandla konsultstöd utifrån projektets projektplan. Stua AB valdes som konsult och nedan följer en rapport av utfört uppdrag.

Visa uppdrag

Culinary Attractions 2.0

Stolt Mats tidigare succé, Culinary Attraction, fick under 2022 en uppföljare. Syftet var att tillsammans med aktörer inom både besöksnäringen och livsmedelskedjan i Sörmland, skapa nya och/eller vidareutveckla redan befintliga måltidsupplevelser och tjänster, som attraherar målgruppen måltidsintresserade resenärer och att öka antalet arbetstillfällen. Vi strävade efter att utveckla och skapa nya samarbetsformer mellan aktörerna. Vilken resa det blev!

Visa uppdrag
Strukturbild över Sörmland

Samverkan för platsutveckling i Sörmland

Platsutveckling är precis som annan samhällsutveckling en tvärsektoriell process. Den innefattar flera sektorer inom näringslivet och den offentliga leveransen. När en plats ska utvecklas är det viktigt att ha klart för sig vilka dessa delar är, och vilken målgrupp som är aktuell för destinationen. Besöksnäringens behov måste tas med i samhällsplanering lokalt och regionalt, till exempel i frågor om markanvändning, tillgänglighet och hållbarhet för att en kommun och region ska kunna utvecklas på ett långsiktigt sätt.

Visa uppdrag

Data för besöksnäringens affärsutveckling

Det finns idag en mängd data att tillgå för företag i turismindustrin. Hur använder de den idag och vilka utvecklingsinsatser har de behov av framåt? Outnyttjade möjligheter finns, då datan kan nyttjas för affärsstrategiska beslut och i affärsutveckling. Projektet ska öka konkurrenskraft och tillväxt i Östra Mellansveriges (ÖMS) besöksnäring genom att använda data och analys som strategisk resurs.

Visa uppdrag
Resa

Ökad export i turismindustrin

Projektet ska ta reda på nuvarande och framtida efterfrågan på Sörmlands tre viktigaste utlandsmarknader Tyskland, Norge och Storbritannien. I nästa steg ska projektet ta reda på hur företag i turismindustrin kan skapa fördelar och få bättre stöd för export, i det nya normala internationella marknadsläget och kundens förändrade behov.

Visa uppdrag

Vandra i Sörmland

Projektet syftar till att ta tillvara vandringsleder som redan finns i Sörmland och tillgängliggöra dem för fler, med fokus på sörmlänningar, nationella besökare och internationella besökare. 

Visa uppdrag

Utveckling av fritidshusturism

I samarbete med sörmländska kommuner och Region Sörmland genomförde Stua en kartläggning som innehåller ett samlat underlag som beskriver fritidshusturismen idag, i Sörmland och nationellt. Den undersökte även kommunernas potential till att bli utvecklade fritidshusdestinationer.

Visa uppdrag

Culinary Academy of Sweden

VisitSweden har arbetat med konceptet Academy på tematiska områden sedan 2002. Stua har tillsammans med Stockholm varit med och arrangerat Culinary Academy vid två tillfällen, 2011 och 2017.

Visa uppdrag

Ledare i en digital värld

Projektet “Ledarskap i besöksnäringen i den digital värld” är ett projekt som löper fram till november 2020, och ska stärka småföretag på landsbygden där digitalisering blir en mer integrerad del av företagens affärsstrategier och riskhantering.

Visa uppdrag

Culinary Attractions

Det övergripande syftet med projektet var att utveckla säljbara mat-, dryck-, och måltidsupplevelser till utländska besökare för att skapa en attraktiv storstadsnära landsbygd, öka antalet arbetstillfällen samt utveckla och skapa nya samarbetsformer.

Visa uppdrag