Bioinnovationer och mångbruk av skog i Sörmland

Bioinnovationer och mångbruk av skog anses skapa hållbar tillväxt, fler jobb och bidra till de globala målen. Referensgruppen för skogsprogrammet i Sörmland har konstaterat ett intresse bland länets företag för mångbruket och innovationer avseende skogens användande. Kopplat till denna förstudie har Region Sörmland haft behov av att upphandla konsultstöd utifrån projektets projektplan. Stua AB valdes som konsult och nedan följer en rapport av utfört uppdrag.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Konsultstöd i förstudien “Bioinnovationer och mångbruk av skog i Sörmland”

Uppdragsgivare

Region Sörmland

Period

April 2021 – November 2021

Projektledare

Henrik Steberg

Stuas uppdrag bestod av flera delar. En del handlade om kartläggning och analys av företagens behov. I detta innebar att göra en prioritering av företag att vända sig till, och sedan kontakta dessa företag med en enkät (se bilaga) för att kartlägga deras behov och intresse av mångbruk av skog. Enkätsvaren skulle kompletteras med intervjuer med några av företagen, för att få en fördjupad bild av deras behov och önskemål. Kopplat till detta skulle en analys göras av hur andra organisationer och regioner jobbar med liknande frågor, och utifrån den data som samlats in processa fram projektförslag med parter som är intresserade av projektsamverkan – även aktörer i omkringliggande län.

I uppdraget skulle även två workshops genomföras; ett med fokus på framför allt offentliga aktörer inom ÖMS-området, och en med företag i Sörmland. Resultatet av dessa skulle bidra till ovan nämna projektförslag.

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag