Data för besöksnäringens affärsutveckling

Det finns idag en mängd data att tillgå för företag i turismindustrin. Hur använder de den idag och vilka utvecklingsinsatser har de behov av framåt? Outnyttjade möjligheter finns, då datan kan nyttjas för affärsstrategiska beslut och i affärsutveckling. Projektet ska öka konkurrenskraft och tillväxt i Östra Mellansveriges (ÖMS) besöksnäring genom att använda data och analys som strategisk resurs.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Data för besöksnäringens affärsutveckling

Uppdragsgivare

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Period

20220401 – 20231031

Projektledare

Åsa Malmqvist

Kontaktuppgifter

0155-22 27 71
asa@stua.se

Det övergripande målet för projektet är att deltagande företags förmåga att använda strategiska data har stärkts. Genom att arbeta med data, analys och automatisering kan företag och regioner i projektet bli mer resurseffektiva, vilket är viktigt för ökad lönsamhet, minskad belastning på miljön samt möjliggör för nya kunder och marknader. Projektet kommer att arbeta i två huvudaktiviteter: Rådgivningsinsats för företag och Think tank för ÖMS-regioner inom befintligt samarbete.

Fokus för individuell rådgivning är att kunna omsätta och använda data för att stärka sin affärsutveckling och strategiska verksamhetsplanering. Fokus för Think-tankarbetet är att korsbefrukta olika branschers kunskap kring området data, automatisering och analys, för att sätta en grund för fortsatt analysarbete och ökad användning av automatiserade arbetssätt i ÖMS samarbetet, ”Forum för turismanalys 2.0”, och för större företag i besöksnäringen.

      

   

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag