Digital destinationsutveckling

Projektet Digital destinationsutveckling, som Stua sökte och drev, var tidigt på att fånga upp digitaliseringens möjligheter för besöksnäringen.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Digital destinationsutveckling, regionalt turismuppdrag

Uppdragsgivare

Region Sörmland och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Period

2017 – 2019

Projektledare

Pernilla Nordström

Kontaktuppgifter

0155-22 27 73
pernilla@stua.se

Externa länkar

Youtube

Att ge en lokal näring tillgång till en internationell marknad

De digitala möjligheterna kräver lokal anpassning av besöksnäringen för att nå internationell standard. I det här projektet har digitala tjänster och metoder stått i fokus när det gäller att hitta sätt att öka besöksnäringens försäljning. Det kan exempelvis handla om att boka hotellnätter, resor eller lokala guider och entréer på besöksmålen. Men det handlar även om att synas i de digitala kanaler där gästerna söker efter upplevelser och bemöta gästerna digitalt redan innan de kommer till besöksmålet.

I projektet har de deltagande företagen fått anmäla sig själva och fylla i en frågemall för att berätta var de befinner sig och hur problematiken för just dem ser ut. Sedan har de fått möjlighet, om de uppfyllt urvalskriterierna, ta del av någon av de många aktiviteterna som erbjudits inom projektet.

"Företagen behöver hjälp att utveckla sina arbetssätt för att snabbare kunna möta digitala trender och anpassa sina produkter till en digital struktur."

Pernilla Nordström

Individuellt arbete för att hitta rätt digitala vägar

Under projektet anordnades seminarier och workshoppar med mellan de deltagande företaget och inbjudna experter. Varje företag analyserades individuellt genom intervjuer av externa experter för att se till respektive aktörs individuella behov. Dessutom gavs rådgivning och respektive företag gavs en individuellt anpassad handbok med utvecklingspunkter att arbeta vidare utifrån.

Ökad digital kompetens

Det övergripande målet är att företagen inom besöksnäringen ska öka sin försäljning och att besöksnäringen i Sörmland ska fördubbla sin omsättning fram till 2023, ett mål som knyter an till den nationella besöksnäringsstrategin.

Projektet ledde till ett mer digitaliserat arbetssätt, både som utförare i det regionala turismuppdraget och för företag i besöksnäringen, med fokus på den internationella besökaren och internationell konkurrenskraft genom digitala verktyg. Deltagarna ökade både sin mognad kring internationella besökaren och hur de kan använda digitala verktyg för bl a försäljning.

Ett resultat blev ökad försäljning. Grunden las också för fler digitala möten med företag och aktörer med stöd av teknik, istället för att alltid ses i fysiska möten. Dessutom ledde projektet till att Destinationsutveckling Sörmlands arbetssätt blev mer digitalt och flexibelt. Projektet växlade 2017-19 upp det regionala turismuppdraget i Sörmland.

"Insikter i projektet är att verkligen analysera rätt målgrupp – att man är på rätt väg. Väldigt, väldigt viktigt så du jobbar mot rätt grupp. "

Jessica, Djulö Camping

1.90 till 2.38

språkanpassning

3.35 till 3.81

produkt & företag

3.02 till 3.75

distribution & digital synlighet

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag