Revidering av Strängnäs kommuns översiktsplan

Stua har fått i uppdrag att ta ett delprojektledaransvar i arbetet med revideringen av Strängnäs kommuns översiktsplan. I uppdraget ingår även att skriva fram ett helt nytt avsnitt som fokuserar på destinationsutvecklingen i samhällsplaneringen.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Revidering av Strängnäs kommuns översiktsplan

Uppdragsgivare

Strängnäs kommun

Period

Augusti 2021 – december 2021

Projektledare

Karolina Zander

Kontaktuppgifter

0155-15 02 40
karolina@stua.se 

Kontaktperson på
Strängnäs kommun
Eddie Lundgren
eddie.lundgren@strangnas.se

Genom att föra in de lokala målen för destinationsutveckling samt att synliggöra nödvändig information i GIS-materialet kommer ÖPn framöver att kunna bli ett än mer levande arbetsdokument och ett värdefullt verktyg i plats- och destinationsutvecklingen.

I praktiken innebär det, med utgångspunkt från tidigare ställningstaganden i översiktsplanen,

  • uppdatera och utöka avsnitten i planen som är kopplade till turism och destinationsutveckling.
  • Framställa material som kan ligga till grund till kartmaterial kopplat till turism-och destinationsutveckling.
  • Genomföra en översyn och uppdatering av befintliga mål och visioner för kommunens destinationsutvecklingsarbete, vilket kommunens tidigare destinationsutvecklare tagit fram.
  • Granska avsnitten om infrastruktur och kollektivtrafik för att se om ett turism-och destinationsperspektiv kan tillföras avsnitten.

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag