Utvärderingsrapport Mathantverk

En utvärdering av projektet Mathantverk har utförts av Stua på uppdrag av Region Sörmland under sommaren 2022. De frågeställningar som har belysts har blivit besvarade genom främst intervjuer med olika nyckelpersoner, verksamma på Sörmlands museum och Sörmlands Naturbruk. Därtill har en genomgång av relevanta dokument, kopplat till projektet genomförts.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Utvärderingsrapport Mathantverk

Uppdragsgivare

Region Sörmland genom Sörmlands museum / Sörmlands Naturbruk.

Period

Februari 2022 – Oktober 2022

Projektledare

Ola Lindgren

Kontaktuppgifter

0155-22 27 74
ola@stua.se

Externa länkar

Syftet med projektet har varit att öka medvetenheten och sambandet kring kulturarvet, men också att lyfta olika perspektiv, exempelvis vikten av samverkan mellan olika avdelningar, betydelsen av produktion från jord till bord och att bredda upplevelsen av en måltid. Utvärderingen visar att verksamheterna har skapat en bättre helhet där verksamheterna tar större ansvar i att tänka på dessa olika parametrar.

Utvärderingens sammanfattande bedömning är att projektet Mathantverk har genomfört de flesta av aktiviteterna som projektet hade för avsikt att arbeta med. Det kan också konstateras att förutsättningarna i omvärlden, under projektperioden, har påverkat och bidragit till att vissa insatser fick justeras och anpassningar av verksamheten utföras.

Det som tydligt framkommer är hur viktigt det är att hela tiden se till att lyfta fram att Sörmlands Museum och Sörmlands Naturbruk genom sina verksamheter har möjlighet att erbjuda från jord till bord på riktigt. Dessutom kan produktionen kläs in, utifrån andra perspektiv, genom storytelling, utställningar, prova på hantverk, skapande aktiviteter etcetera. Det ger en bredare produkt än ”bara” måltiden. Det kan också möjliggöra en än mer värdehöjande och unik upplevelse för besökaren.

Utvärderingen har även omfattat en jämförelse av liknande verksamheter samt lämnar avslutningsvis förslag till alternativa driftstyper, konsekvenser av dessa samt rekommendationer, där koncept, drift och projektets intentioner kan bedrivas hållbart och långsiktigt, samt fortsätta bidra till en relevant utveckling av verksamheterna vid Sörmlands museum och Nynäs Naturbruk.

Finansierat av

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag